Přeskočit na hlavní obsah.
Doručíme zdarma všechny objednávky nad 2500 Kč.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 30. 3. 2021.

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí. Proto Vás prosíme o důkladné a pozorné přečtení těchto podmínek ochrany osobních údajů (dálej jen „Podmínky ochrany osobních údajů“).

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů podrobně popisují jak získáváme, používáme, uchováváme a případně zveřejňujeme Vaše osobní údaje při jednotlivých činnostech prováděných společností Silke s. r. o., se sídlem: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SR, IČ: 50 195 816, zapsanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 109548 / B. V případě jakýchkoli dotazů, nebo žádostí týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese Silke s.r.o., Pri Smaltovni 4 - budova Acord, 851 01 Bratislava nebo e-mailovou zprávou na info@noilibeauty.com.

Pokud se v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů používá pojem "Silke", "my", "nás" a pod. má se tím na mysli společnost Silke s. r. o., se sídlem: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SR, IČ: 50 195 816, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 109548 / B, založená v Slovenské republice.

Pro účely těchto Podmínek ochrany osobních údajů mají následující pojmy tento význam:

Osobní údaje“ znamenají veškeré osobní údaje, které se vztahují ke konkrétní žijící fyzické osobě, která je identifikovatelná, nebo by prostřednictvím těchto údajů mohla být identifikována, a které zpracováváme na některý z účelů uvedených v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů.

Provozovatel“ znamená konkrétní osobu, která určuje účel zpracování Osobních údajů a je jím společnost Silke s. r. o., se sídlem: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mastská časť Nové Mesto, SR, IČO: 50 195 816, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 109548 / B, v souladu s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů.

Zprostředkovatel“ znamená jinou osobu než Provozovatele v daném případě, která jménem Provozovatele v konkrétním případě zpracovává Osobní údaje.

GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Portál“ znamená webové stránky, jejichž provozovatelem je Provozovatel, a které jsou provozovány na internetové doméně www.noilibeauty.com/cz. Portál zahrnuje všechny a jakékoliv části webové stránky, jejich podstránek, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, jak je v jakémkoli čase dostupný a provozován na výše uvedené doméně.

Společnost Silke zpracovává Vaše Osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVÁME?

Osobní údaje, které nám sami poskytujete, a to v případě, že:

 1. vyplníte Vaše údaje do příslušného objednávkového formuláře pri objednávání zboží z Portálu;
 2. sa nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím emailu.

Provozovatel od Vás získavá zejména následující osobní údaje:

 1. v případe, že jste fyzická osoba: titul, jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 2. v případe, že jste právnická osoba: název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Jakékoli Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sami zvážit, do jaké míry takové Osobní údaje poskytnete. Bez poskytnutí některých Osobních údajů však s Vámi společnost Silke nemůže uzavřít kupní smlouvu na Vámi objednané zboží. Provozovatel zabezpečuje Vaše Osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Zodpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a společnost Silke se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Společnost Silke jako Provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu a v souladu s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a za účelem uvedeným níže v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů.

 1. Plnění smluvních povinností

  Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavírané na základě odeslání a potvrzení objednávky.
  Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy, které je dotyčná osoba smluvní stranou (právní základ podle článku 6. odst. 1 písm. B) GDPR).
  Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu 3 (tří) let od uzavření kupní smlouvy.
 2. Zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter)

  V případě, že jste souhlasili se zpracováním Vašich Osobních údajů při registraci na Portálu pro marketingové účely, vyjádřili jste souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa pro účely zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter) na Vaši kontaktní emailovou adresu a / nebo telefonickým kontaktováním a / nebo zasíláním adresné pošty na Vaši kontaktní adresu, abychom Vás informovali o novinkách a aktuálních informacích o produktech, a to, v případě, že jste si vytvořili zákaznické konto.
  Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na realizaci přímého marketingu s cílem nabízet Vám informace a produkty, které pro Vás mohou být relevantní a zajímavé (právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
  Vaše Osobní údaje budeme na tento účel zpracovávat do té doby, dokud se neodhlásíte ze zasílání zpráv pro účely přímého marketingu (newsletter).
 3. Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu

  Vaše Osobní údaje včetně údajů získaných z Vašeho používání Portálu zpracováváme pro účely poskytování, zlepšování a optimalizaci provozu Portálu, pro zvýšení komfortu při jeho používání, k zajištění technické podpory Portálu, analytického a statistického vyhodnocení užívání Portálu, zjištění a zabránění zneužívání Portálu (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami), vyhodnocení rizik a plnění zákonných povinností.
  Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu Portálu a optimalizaci jeho funkcí, jakož i plnění smlouvy, která vznikla vytvořením zákaznického konta (právní základ podle článku 6. odst. 1 písm. f) GDPR).
  Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 (tří) let od návštěvy Portálu.
  Tomuto zpracovávání Osobních údajů můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies na Vašem zařízení tím, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Některé funkce Portálu však následně nemusí fungovat správně.
  Můžete také odstranit soubory cookies, které se uložily na Vašem zařízení. Můžete rovněž zvolit prohlížení našeho Portálu v "privátním režimu", který omezí rozsah údajů ukládaných soubory cookies.
 4. Vyřizování žádostí v souvislosti s uplatňováním práv dotčených osob podle GDPR

  Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a případně veškeré další údaje, které se nám rozhodnete oznámit, zpracováváme za účelem přezkoumání, posouzení, provedení činností, vyřízení a informování Vás o vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých z práv podle článků 16 až 22 GDPR.
  Právním základem pro zpracovávání Osobních údajů je v tomto případě plnění naší zákonné povinnosti (právní základ podle článku 6. odst. 1 písm. c) GDPR).
  Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu 10 (deseti) let ode dne doručení žádosti.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše Osobní údaje zpřístupňujeme v následujících případech:

 • pokud nám taká povinnost vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů činných v trestním řízení, soudů, jiných orgánů veřejné moci a nebo jiných oprávněných osob;
 • pokud je to nezbytné na plnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů, zejména našim advokátům, poradcům, auditorům, poskytovatelům IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám a pod..

S osobami, které mají postavení Zprostředkovatele uzavíráme v souladu s GDPR smlouvy o zpracování osobních údajů a Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje vždy na základě pokynů a v našem jméně. Všichni naši Zprostředkovatelé zpracovávají Osobní údaje v souladu s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako dotyčná osoba máte ve vztahu k zpracovávaným Osobním údajům následující práva.

 1. Právo na přístup k údajům

  Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda se Vaše Osobní údaje zpracovávají a žádat o zpřístupnění těchto Osobních údajů (opakované zpřístupnění Osobních údajů můžeme zpoplatnit) a o informaci o:
  • účelu zpracování Osobních údajů;
  • kategorii zpracovávaných Osobních údajů;
  • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly a nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci v třetí zemi a nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné;
  • době uchovávání Osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení;
  • právu požadovat od nás opravu Osobních údajů týkajících sa dotyčné osoby, jejich vymazání a nebo obmezení jejich zpracovávání, a nebo o právu namítat zpracování Osobních údajů;
  • právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně Osobných údajov;
  • zdroji Osobních údajů, pokud se Osobní údaje nezískaly od Vás;
  • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, zejména informace o použitém postupu, jako i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování Osobních údajů pro dotyčnou osobu.
 2. Právo na opravu
  Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají a se zřetelem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.
 3. Právo na vymazání

  Máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Osobní údaje, které se Vás týkají, v případě, že:
  • už nejsou potřebné na účel, na který se získaly a nebo jinak zpracovávaly;
  • jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováváním, a pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování;
  • namítate jejich zpracování;
  • se Vaše Osobné údaje získaly nezákonně;
  • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, osobního předpisu a nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná; a nebo
  • byly Osobní údaje získané v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 ods. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).
 4. Právo na omezení zpracování

  Máte právo od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich Osobních údajů, pokud:
  • namítáte správnost Osobních údajů, a to po dobu umožňující nám ověřit správnost Osobních údajů;
  • zpracovávání Osobních údajů je nezákonné a namítate výmaz Osobních údajů a žádate namísto toho omezení jejich použití;
  • už nepotřebujeme Osobní údaje pro účel zpracování Osobních údajů, ale potřebujete je Vy na uplatnění a nebo obhájení právních nároků;
  • jste namítali zpracování Vašich Osobních údajů až do doby, než ověříme, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 5. Právo na přenosnost Osobních údajů

  Máte právo od nás požadovat, abychom Vám poskytli Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, abychom přenesli tyto Osobní údaje jinému provozovateli, ale jen v případě, že právním základem pro jejich zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy a zároveň se zpracovávání provádí automatizovanými prostředky.
 6. Právo namítat

  Máte právo namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich Osobních údajů včetně profilování, které je prováděno na právním základě, kterým je náš oprávněný zájem. Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, zda s ohledem na Vaši konkrétní situaci převažuje ochrana Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad našimi oprávněnými zájmy, které sledujeme zpracováváním Vašich Osobních údajů nebo pokud je oprávněným důvodem prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků.
  Máte právo namítat zpracovávání Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu (newsletter).
  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů prováděného na jeho základě před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se netýká zpracování Osobních údajů prováděných na jiném právním základě než na základě Vašeho souhlasu.
 7. Práva iniciovat řízení o ochraně Osobních údajů

  Máte právo iniciovat řízení o ochraně osobních údajů před Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nebo jiným orgánem dozoru v místě Vašeho bydliště.

ZMĚNY PODMÍNEK

Jsme oprávněni tyto Podmínky ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně měnit, nebo upravovat.

Pokud provedeme jakékoliv změny v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů, umístíme nové Podmínky ochrany osobních údajů na Portálu a podle potřeby Vás o změně Podmínek ochrany osobních údajů budeme informovat prostřednictvím emailu.

Takto změněné Podmínky ochrany osobních údajů budou platné a účinné od momentu, který určíme jako den jejich platnosti a účinnosti a používáním Portálu (každou návštěvou stránky) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě, že máte jakékoliv otázky, dotazy nebo žádosti k těmto Podmínkám ochrany osobních údajů, chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (tyto budou Provozovatelem bezodkladně odstraněny z databáze Portálu) nebo uplatnit Vaše práva, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

 • e-mail: info@noilibeauty.com
 • adresa: Kyjevská 4, 83102 Bratislava, SR
 • tel.: +421 948 039 085

Hi, this store only ships to Czech republic. Since you are coming from outside, please visit our store dedicated for international
customers. Thank you.

Shop on International Store