Přeskočit na hlavní obsah.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy, t.j. práva a povinnosti mezi provozovatelem - prodávajícím, kterým je obchodní společnost Silke s.r.o., se sídlem: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská Republika, IČO: 50 195 816, DIČ: 2120217022, zapsaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 109548/B, e-mail: info@noilibeauty.com, tel.: +421 948 039 085. (dále jen "prodávající") a objednatelem - kupujícím, které vznikají při prodeji zboží, nebo při poskytování služeb prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) www.noilibeauty.com/cz.
2. Objednavatelem - kupujícím může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projeví zájem nakupovat na internetové stránce www.noilibeauty.com/cz (dále jen "kupující").
3. Části těchto VOP, které upravují práva kupujícího jako spotřebitele, se nevztahují na kupujícího, kterého nelze považovat za spotřebitele. Spotřebitelem se rozumí pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo objednávky nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
4. Na kupujícího, který je spotřebitelem se vztahuje ochrana podle „Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene „Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch“ ve znění pozdějších předpisů, „Zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ a o změně a doplnení některých zákonů a jiné předpisy upravující práva a povinnosti spotřebitele.
5. Nedílnou součástí těchto VOP jsou i Podmínky ochrany osobních údajů, které můžete najít na https://www.noilibeauty.com/cz/terms.

PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

1. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka kupujícího prostřednictvím internetové stránky www.noilibeauty.com/cz je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, kterým prodávající vyjádří svůj souhlas s návrhem kupní smlouvy (dále jen "smlouva"). Potvrzení objednávky bude kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Doručením potvrzujícího e-mailu o potvrzení objednávky prodávajícím se objednávka stává pro prodávajícího a kupujícího závazná a mezi kupujícím a prodávajícím vznikají ze smlouvy vyplývající vzájemná práva a povinnosti.
2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že:
a) je podle platných předpisů Slovenské Republiky, případně země svého občanství nebo rezidence, oprávněn s prodávajícím uzavřít platnou smlouvu;
b) v případě, že objednávku odesílá jako zástupce jiné osoby, pak je platně a účinně oprávněn takovou osobu zastupovat;
c) pokud je to nevyhnutné, tak má souhlas zákonného nebo jiného zástupce na uzavření smlouvy a potvrzení a akceptování těchto VOP;
d) je schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto VOP;
e) se řádně obeznámil s hlavními vlastnostmi zboží, uvedenými v jeho popisu a v případě, že součástí koupě je i pojištění zboží, pak rovněž se všemi podmínkami poskytnutí tohoto pojištění, které je nedílnou součástí smlouvy a souhlasí s těmito podmínkami v plném rozsahu;
f) se řádně seznámil s těmito VOP, včetně reklamačních podmínek, a že s těmito podmínkami souhlasí;
g) byl na tyto VOP a reklamační řád dostatečným způsobem před samotným uskutečněním a odesláním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi řádně seznámit;
h) byl řádně poučen o možnosti, podmínkách, lhůtě, postupu, právech a povinnostech souvisejících s odstoupením od smlouvy;
i) všechny v objednávce uvedené údaje jsou správné.
3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, resp. zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením smlouvy v případě, že se některá z položek objednaného zboží:
a) již nevyrábí, nebo nedodává, nebo
b) pokud se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží nebo
c) pokud není dostupná, nebo její dodání kupujícímu není možné z jiných důvodů.
V případě, že nastane některá z uvedených skutečností, prodávající o tom neprodleně informuje kupujícího. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato již uhrazena částka převedena zpět na účet kupujícího, ze kterého byla uhrazena, a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů; v případě platby kartou se může tato lhůta vzhledem k postupu banky prodloužit, přičemž v takovém případě k uzavření smlouvy nedojde.
4. U každé položky zboží uvedené na internetové stránce www.noilibeauty.com/cz je zobrazeno, zda je zboží skladem. Pokud zboží není na skladě, bude kupující neprodleně informován o termínu jeho dodání. V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím ukáže, že určité zboží není možné dodat (např. kvůli jeho nedostatku na skladě), tak kupujícímu může být před expedicí objednávky nabídnuto jiné náhradní zboží stejného druhu za stejnou nebo jinou cenu. V případě přijetí nabídky bude kupujícímu namísto původně objednaného zboží dodáno náhradní zboží, přičemž v případě potřeby bude přiměřeně upravena i kupní cena objednávky. V opačném případě bude zboží dodáno bez této položky a kupní cena bude náležitě snížena, přičemž v případě, že již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny za takto nedodané zboží, bude tato již uhrazena částka převedena zpět na účet kupujícího, ze kterého byla uhrazena.

STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupující může zrušit (stornovat) svoji objednávku, kterou prodávající potvrdil v případě, že zboží nebylo odesláno (t. j. před jeho expedicí), čímž kupující odstoupí od uzavřené smlouvy a objednávka se považuje za zrušenou. Storno objednávky může kupující odeslat prodávajícímu e-mailem na e-mailovou adresu info@noilibeauty.com, případně ji může oznámit prodávajícímu telefonicky na telefonním čísle +421 948 039 085. Při zrušení (stornu) objednávky je kupující povinen uvést jméno a příjmení, e-mail a číslo objednávky. V případě, že již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny za zboží podle objednávky, kterou později kupující v souladu s těmito VOP stornuje, bude tato již uhrazena částka převedena zpět na účet kupujícího, ze kterého byla uhrazena, a to ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní; v případě platby kartou se může tato doba vzhledem k postupu banky prodloužit.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat objednávku), pokud nebude možné dodat zboží z důvodu jeho nedostupnosti (např. Vyprodání zásob nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci apod.) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nebude možné dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně a / nebo zajištění zboží by způsobilo prodávajícímu nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě zboží. O takovém stornování objednávky prodávající kupujícího neprodleně informuje a vrátí mu peníze do 14 (čtrnáct) dnů od oznámení o odstoupení, a to převodem na účet, ze kterého byla platba uhrazena; v případě platby kartou se může tato doba vzhledem k postupu banky prodloužit.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství, jakosti, provedení a za cenu dle uzavřené smlouvy. Zboží bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží a převzetím zboží, t. j. objednané zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí zboží kupujícím majetkem prodávajícího.

CENA

1. Cena v době vytvoření objednávky uvedená na internetové stránce www.noilibeauty.com/cz při konkrétním zboží je závazná a je uvedena včetně DPH.
2. Pokud není cena obalu součástí ceny zboží, tak před potvrzením a odesláním objednávky bude o této skutečnosti kupující srozumitelně vyrozuměn.
3. Náklady na dopravu zboží jsou kupujícímu účtovány zvlášť podle zvoleného způsobu dopravy zboží a adresy dodání, přičemž je s nimi kupující seznámen ještě před potvrzením objednávky. Kupující si může vybrat z vícero možností doručení objednaného zboží, které mu budou zpřístupněny na výběr v objednávce spolu s cenou zvoleného způsobu doručení. Výše poštovného bude přičtena k celkové kupní ceně před závazným odesláním objednávky kupujícím.
4. Pokud prodávající nabízí akční ceny zboží, tak tyto jsou platné do data platnosti ceny uvedené u konkrétním zboží, přičemž prodávající si vyhrazuje právo akci zkrátit v případě vyprodání zásob akčního zboží.
5. V případě, že se na internetovém obchodě www.noilibeauty.com/cz při některé položce zboží vyskytne cena "0 Kč", případně žádná cena nebo jiná cena, která je evidentně a neodůvodněně (např. nejde o akční zboží) zanedbatelná vůči obvyklé ceně zboží (např. 1/10 z obvyklé ceny apod.), tak prodávající nemá povinnost za tuto cenu zboží dodat, přičemž nabídne kupujícímu dodání zboží za cenu řádnou.
6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případech výrazné změny kurzu a při změnách cen u dodavatelů.

ORGÁNY DOZORU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
820 09 Bratislava, SR
Tel. č. 02/43338 286, +421 917 426 111
Fax č. 02/43338 288
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, SR
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax č. 02/58 27 21 70

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platbu kupní ceny za objednané zboží může kupující uskutečnit způsobem, který za tímto účelem zpřístupní prodávající, a to zejména: a) v hotovosti při přebírání zásilky (dobírkou na poště, nebo kurýrovi) ‒ dobírka je možná pouze při posílání zboží v rámci České republiky; b) kreditní kartou VISA, MasterCard nebo Maestro prostřednictvím platebního portálu Stripe; c) převodem na účet; d) přímým vkladem na účet.

DODACÍ PODMÍNKY

Způsob dodání
1. Zboží je kupujícímu zasíláno kurýrní službou, přičemž prodávající je oprávněn přidat i jiné způsoby dodání zboží (např. na výdejním místě apod.). V takovém případě zveřejní informaci o novém způsobu dodání na webovém sídle internetového obchodu www.noilibeauty.com/cz nebo změnou těchto VOP.
Místo dodání
1. Objednané zboží bude dodáno na místo, které kupující uvedl v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit dodání mimo území České republiky, v takovém případě bude kupující informován o stornu jeho objednávky, a pokud již kupující zaplatil část a nebo celou částku kupní ceny, bude tato již uhrazená částka převedena zpět na účet kupujícího.
2. Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí nazpět, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a požadovat od kupujícího náhradu nákladů spojených s odesláním a vrácením zboží.
Čas dodání
1. U každého zboží je uvedena dodací lhůta, která určuje do kolika pracovních dnů od uzavření smlouvy prodávající obvykle zboží odesílá. Termíny dodání zboží uvedené na internetové stránce www.noilibeauty.com/cz mají pouze informativní charakter.
2. Pokud se objednané zboží nachází na skladě a kupující zvolil platbu předem na účet, prodávající odešle objednané zboží neprodleně po přijetí platby (v pracovní dny). Pokud se objednané zboží nachází na skladě a kupující zvolil platbu na dobírku nebo kupující úspěšně uhradil kupní cenu kreditní kartou, prodávající odešle objednané zboží kupujícímu následující pracovní den po potvrzení objednávky.
3. V případě, že prodávající termín dodání z jakéhokoli důvodu nebude moci dodržet (např. pokud se objednané zboží nenachází na skladě a pod.), Informuje o této skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu a zároveň uvede předpokládaný termín dodání. Pokud prodávající nezajistí zboží ani v dodatečné dodací lhůtě, kterou kupujícímu oznámil, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty jednotlivého zboží v případě, pokud není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu.
4. O expedici zboží je kupující informován telefonicky nebo prostřednictvím emailu, který kupující uvedl v objednávce. V případě potřeby bude prodávající nebo doručovatel informovat kupujícího o přesném čase dodání zboží, přičemž kupující a prodávající se mohou dohodnout na jiném než navrhovaném čase doručení.
Další podmínky dodání
1. Na doručování se může vztahovat i zvláštní přepravní řád doručovatele, přičemž v takovém případě bude přepravní řád kupujícímu přístupný před potvrzením a odesláním objednávky.
2. Objednané zboží bude kupujícímu zpravidla dodáno v jedné zásilce, avšak prodávající je oprávněn v rámci dodací lhůty dodat kupujícímu zboží dle uzavřené smlouvy i po částech.
3. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu a zabaleno tak, aby se minimalizovalo riziko poškození zásilky během přepravy. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda obal není poškozen a zda je zboží bez závad.
4. Prodávající neodpovídá za poškození a/nebo zpoždění dodávky způsobené doručovatelem (t.j. poštou, kurýrní společností apod.), v objednávce nesprávně zadanou dodací adresou kupujícího nebo zásahem vyšší moci.
5. Pokud je balík viditelně poškozen, nebo pokud je porušena ochranná páska, kupující je povinen uplatnit reklamaci přímo u dopravce. Za škody vzniklé při přepravě prodávající nenese odpovědnost.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1. Pokud je kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.noilibeauty.com/cz ve lhůtě do 14 (čtrnáct) dní ode dne převzetí zboží, nebo uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, a to i bez uvedení důvodu a bez sankcí. Právo na odstoupení od smlouvy může kupující využít i před převzetím zboží.
2. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na webové stránce internetového obchodu www.noilibeauty.com/cz. Adresa pro doručení zboží v případě odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem je Silke s.r.o., Pri Smaltovni 4 11 - budova Acord, 851 01 Bratislava, SR.
3. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemným sdělením (vyplněním formuláře na odstoupení), a to v listinné podobě nebo e-mailem na adresu: info@noilibeauty.com. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením se smlouva ruší od začátku. Kupující může uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy, t.j. k samostatné položce zboží, v takovém případě se smlouva ruší v této části.
4. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu zpět spolu s kopií daňového dokladu (fakturou), resp. dodacím listem nejpozději do 14 (čtrnáct) dní ode dne odstoupení od smlouvy. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží je nutné doručit kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu, neotevřený a nepoužívaný. Kupující odpovídá za znehodnocení zboží vzniklé v důsledku nakládání se zbožím nad rámec potřebný ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost spotřebitele zaplatit prodávajícímu za plnění poskytnuté spotřebiteli do momentu odstoupení od smlouvy. Zboží je nutné zaslat doporučeně s pojištěním (dobírka nebude prodávajícím akceptována). Náklady spojené se zasláním nese kupující.
5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:
a) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
b) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
c) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
d) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného výlučně pro jednoho spotřebitele;
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
f) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil;
g) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;
h) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícího vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží prodávajícímu.
7. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží kupujícímu vráceno na jeho náklady.
8. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu (s výjimkou snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním způsobem, který je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží), kupující zodpovídá za škodu vzniklou na zboží a je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhnou tak, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena kupujícímu, je o tyto náklady a škodu adekvátním způsobem snížena.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE ZBOŽÍ U KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1. Prodávající zodpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. U zboží prodávaném za nižší cenu nezodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající nezodpovídá za vady, o kterých kupující před převzetím zboží věděl nebo které sám způsobil.
2. Záruční doba na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.noilibeauty.com je pro spotřebitele standardně 24 (dvacet čtyři) měsíců, pokud není pro konkrétní zboží určeno jinak (v případě kosmetických produktů je doba spotřeby uvedená na obalu konkrétního kosmetického produktu). Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží současně jako záruční list. Zboží, kterým je kosmetický produkt, je vždy dodáváno minimálně 3 (tři) měsíce před ukončením doby spotřeby uvedené na jeho obalu.
3. Nekompletnost zásilky, nebo poškození zboží je nutné oznámit prodávajícímu do 48 hodin od převzetí zboží, pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození zboží nemusí být uznány.
4. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit u prodávajícího reklamaci, a to tak, že doručí zboží spolu s reklamačním formulářem na adresu prodávajícího Silke s.r.o., Pri Smaltovni 4 - budova Acord, 851 01 Bratislava. Reklamační formulář je zveřejněn na webové stránce prodávajícího. Kupující je povinen v reklamačním formuláři uvést popis vady. U vybraných výrobků může kupující uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "záruční servis"), jejichž seznam je zveřejněn na webové stránce prodávajícího. Reklamační řízení začíná, když jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení vyplněného reklamačního formuláře prodávajícímu; a současně
b) doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
5. Začátek reklamačního řízení je dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit prodávajícímu, pokud prodávající nepověřil vyřizováním reklamace záruční servis, v takovém případě může kupující doručit zboží a reklamační formulář přímo záručnímu servisu.
6. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
7. Prodávající nebo záruční servis vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace formou e-mailu nebo v písemné podobě, ve které uvede označení vady zboží a poučí kupujícího - spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 Občianského zákonníka. Prodávající je oprávněn doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace nejpozději spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianského zákoníka uplatňuje, je prodávající nebo záruční servis povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 (tří) dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 ( třicet) dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo záruční servis reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 (třicet) dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za zboží nové. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo dopisem.
9. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 (dvanácti) měsíců od uzavření smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou nebo záručním servisem, který je osobou určenou výrobcem pro provádění servisu (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení, náklady na odborné posouzení zboží a další náklady spojené s odborným posouzením zboží nese prodávající.
10. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží po 12 (dvanácti) měsících od uzavření smlouvy a prodávající ji zamítl, v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; v průběhu provádění odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající uhradí kupujícímu do 14 (čtrnáct) dní ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nemůže prodávající zamítnout.
11. Záruka se nevztahuje na chyby a vady, na které byl kupující prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
12. Pokud jde o závadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo v případě, že se vada týká jen části zboží, výměnu části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na kupní cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může podle vlastní úvahy vždy namísto odstranění závady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
13. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o neodstranitelné vady, které nebrání, aby se zboží řádně užívalo, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
14. Prodávající neodpovídá za závady zboží, pokud:
a) uplynula záruční doba zboží;
b) kupující způsobil vadu zboží sám (např. v důsledku nesprávného skladování, mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím apod.);
c) kupující před převzetím zboží o závadě zboží věděl, resp. byl na závadu výslovně a jasně upozorněn, a pokud byla pro závadu zboží poskytnuta sleva z kupní ceny zboží;
d) závada vznikla v důsledku opotřebení zboží způsobeného nesprávným či nadměrným používáním zboží;
e) byly porušeny ochranné plomby na zboží;
f) závada zboží byla způsobena zásahem neoprávněné osoby do zboží nebo jeho součástí;
g) závada zboží byla způsobena používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí;
h) závada zboží byla způsobena používáním zboží kupujícím v rozporu s technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR;
i) závada zboží nebo jeho poškození nastaly po převzetí zboží kupujícím v důsledku neodvratitelné a/nebo nepředvídatelnými událostmi a/nebo poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením;
j) závada zboží byla způsobena neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci;
k) vada zboží byla způsobena zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
15.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené běžným používáním.
16.   Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) odevzdáním opraveného zboží;
b) výměnou zboží;
c) vrácením kupní ceny zboží;
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží;
e) písemnou výzvou na převzetí prodávajícím určeného plnění;
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
17. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 (třicet) dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.
18. Pro účely reklamace se za opakovanou odstranitelnou závadu považuje výskyt 1 (jedné) odstranitelné závady více než dvakrát. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných závad považuje výskyt více než 3 (tří) různých odstranitelných závad současně.
19. Spotřebitel je v souladu se zákonem č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů oprávněn předložit orgánu alternativního řešení sporu návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud prodávající zamítl nebo se ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího odeslání nevyjádřil k žádosti o nápravu, na základě které spotřebitel vyjadřuje svou nespokojenost se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci, nebo se spotřebitel domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Orgánům alternativního řešení sporů pro služby internetového obchodu www.noilibeauty.com/cz je Slovenská obchodní inspekce, www.soi.sk. Spotřebitel, který si objednal nabízené zboží a/nebo službu v elektronickém obchodu prodávajícího, může návrh na zahájení alternativního řešení sporu podat i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů, kterou najde na stránce http://ec.europa.eu/odr.
20. Kupující - podnikatelé - fyzické a právnické osoby, které uzavírají smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, berou na vědomí, že podmínky odpovědnosti za vady zboží se řídí Obchodným zákonníkom a jsou odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. V souladu se všeobecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, je webová stránka www.noilibeauty.com/cz a materiály na ní publikované (ochranné známky, texty, kresby, grafika, logo apod.) ve výhradním vlastnictví společnosti Silke. Jejich kopírování a publikování bez předchozího souhlasu společností Silke je zakázáno.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 30. 3. 2021. Společnost Silke si vyhrazuje právo tyto VOP změnit.
2. Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti podle těchto VOP a smlouvy na třetí osoby, kupující není oprávněn tato práva převést.
3. Neuplatnění jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto VOP ze strany prodávajícího neznamená zřeknutí se nebo vzdání se těchto práv a takové právo nebo nárok je prodávající oprávněn si kdykoli uplatnit.
4. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky (splatné i nesplatné) vůči kupujícímu (nespotřebiteli) proti jakýmkoli pohledávkám kupujícího (nespotřebitele) vůči prodávajícímu.
5. Prodávající nezodpovídá za škody a ani případné nedodržení závazků podle smlouvy a těchto VOP v případě, že ke škodě nebo nedodržení závazku došlo bez jeho přičinění v důsledku neodvratitelné a nepředpokládatelné události (vyšší moc). Pro vyloučení pochybností se za vyšší moc považují i jakákoli omezení přijatá nebo nařízená orgány veřejné moci v souvislosti s onemocněním COVID-19.
6. Pokud by některá ustanovení těchto VOP měla být neplatná už v době jejich vydání, nebo se stanou neplatnými později, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatných ustanovení VOP se použijí ustanovení Občianského zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatních platných právních předpisů Slovenské republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.
7. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou kupujícímu jejím odesláním do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručované prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení 3. (třetí) den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby.
8. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto VOP, přičemž změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.noilibeauty.com/cz nebo od data v nich uvedeném.
9. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které jsou založeny uzavřením smlouvy se řídí právním řádem Slovenské republiky, pokud to neodporuje kogentním normám všeobecně závazných právních předpisů. Prodávající a kupující se dohodli, že pro rozhodování jejich spory budou rozhodovány všeobecnými soudy Slovenské republiky, pokud to neodporuje kogentním normám všeobecně závazných právních předpisů.


Zodpovědná osoba a kontakt:
MUDr. Zuzana Gyárfášová
gyarfasova@noilibeauty.com
+421 948 039 085Hi, this store only ships to Czech republic. Since you are coming from outside, please visit our store dedicated for international
customers. Thank you.

Shop on International Store